Návštěvní řád

Tento návštěvní řád je směrnice vydaná společnostní Forum Karlín s.r.o., která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků vstupujících do objektu Fórum Karlín (dále jen FOKA). Návštěvní řád Fóra Karlín ke stažení, naleznete zde!!

1. Zakoupením vstupenky návštěvník souhlasil s Návštěvním řádem. Reklamace je možné uplatnit pouze před vstupem do FOKA.

2. Vstup a pobyt v objektu FOKA je podmíněn dodržováním platné legislativy a interních předpisů.

3. Každá osoba vstupující do objektu je povinna dbát pokynů pověřených pracovníků (pořadatelů, ostrahy, hasičů, zdravotníků, aj.), chovat se tak, aby nedocházelo k poškozování objektu a jeho vybavení, a dále je povinna zachovávat čistotu a pořádek.

4. Ve FOKA je zakázáno kouření mimo vyhrazených prostor. Ve FOKA je zakázáno používat otevřený oheň.

5. Do FOKA vstupuje každý na vlastní nebezpečí.

6. Provozovatel si vyhrazuje právo odepřít vstup nebo vyvést každou osobu, která nevyhoví předpisům, tj. Provoznímu řádu a jiným právním předpisům, dále pokynům Pořadatele nebo jejíž chování shledá nepřístojným a to bez možnosti náhrady vstupného.

7. Každá osoba, která svým chováním navodí podezření z páchání některého z trestných činů uvedeného v Zákoně trestní zákoník č. 40/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen "tr.zák.") nebo přestupku bude z FOKA vyvedena a předána Policii ČR.

8. Objekt FOKA je zpřístupněn imobilním osobám (vozíčkářům). Prostory v 1. NP jsou vyhrazené pro vozíčkáře. Po dohodě s pořadatelem akce se mohou určit i jiná vyhrazená místa.

9. Na požádání Pověřené osoby je Návštěvník povinen prokázat se platnou vstupenkou, je-li jeho pobyt v prostorách objektu FOKA založen na zakoupení a řádném předložení vstupenky. Pokud se návštěvník neprokáže platnou vstupenkou, bude požádán o opuštění prostor FOKA a v případě neuposlechnutí bude vyveden. Vstupenka do FOKA platí výhradně pro uvedený den, hodinu, akci, řadu a místo na ní uvedené. Vstupenka je platná pouze nepozměněná, nepoškozená a opravňuje pouze k jednomu vstupu do FOKA, pokud není povolen, po dohodě Pořadatele akce s Provozovatelem opakovaný vstup.

10. Každý, kdo zpozoruje v prostorách nebo na zařízeních v FOKA závadu ohrožující bezpečnost osob nebo závadu hrozící poškozením majetku, má povinnost takovouto závadu ihned nahlásit Pověřené osobě.

11. V případě zranění jakékoli osoby je každý, kdo tuto skutečnost zpozoruje, povinen uvědomit o tom Pověřenou osobu nebo Provozovatele. Provozovatel FOKA nezodpovídá za škody způsobené na majetku a zdraví návštěvníků, pokud budou způsobeny nezodpovědným přístupem ostatních přítomných osob. Škodu lze uplatnit v případě úmyslného jednání výhradně přímo na osobě, která svým úmyslným jednáním danou škodu způsobila.

12. Každá osoba vstupující do FOKA souhlasí s osobní bezpečnostní kontrolou své osoby a svých zavazadel s cílem zajistit bezpečnost ostatních osob. Odmítnutí prohlídky je důvodem k zamezení vstupu do FOKA.

13. Do FOKA není dovoleno vnášet jakýkoli alkohol, potraviny a nápoje (s výjimkou doložených zdravotních důvodů), lahve, natlakované předměty, nádoby všeho druhu (skleněné či PET lahve, plechovky, dózy apod.), , drogy, toxické a omamné látky, nadměrná zavazadla, zbraně (bodné, sečné, střelné, apod.), nůžky, jakékoliv druhy záznamových zařízení, a to datových, obrazových i zvukových (výjimky uděluje zpravidla pořadatel akce), výbušné látky (trhaviny, třaskaviny a výbušné hořlaviny), hořlaviny, dalekohledy, parfémy - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pracovníka ostrahy arény při vstupní bezpečnostní kontrole povinen parfém sám na sobě vyzkoušet), laky nebo deodoranty ve spreji - nad obsah 100 ml (držitel je na požádání pověřené osoby při vstupní bezpečnostní kontrole povinen lak či deodorant sám na sobě vyzkoušet), dětské kočárky, jízdní kola, koloběžky (aj. dopravní prostředky či sportovní pomůcky a náčiní) a jiné nebezpečné předměty, které by mohly způsobit škodu na zdraví nebo majetku, jak na objektu FOKA, tak Pořadateli akce a Návštěvníků. O nebezpečnosti jednotlivých předmětů má právo rozhodnout Provozovatel FOKA nebo Pořadatel akce.

14. Pořadatel akce může po dohodě s Provozovatelem dále stanovit, které konkrétní předměty na určitou Akci se nesmí do FOKA vnášet. Rozhodnutí Pořadatele akce vždy bude takové, aby neporušilo jednotlivá ustanovení Provozního řádu FOKA. Práva a povinnosti upravují smlouvy uzavřené na každou jednotlivou akci.

15. Do FOKA je návštěvníkům zakázáno vstupovat se zvířaty vyjma asistenčních psů pro tělesně postižené.

16. Každá osoba vstupující do FOKA souhlasí, bez dalšího upozornění, s bezplatným využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části akce v souvislosti s FOKA, Pořadatelem akce a jeho smluvními partnery.

17. Náhrada veškerých škod způsobených Návštěvníkem bude vymáhána podle příslušných platných právních předpisů České republiky.

18. Provozovatel FOKA a Pořadatel akce nepřebírají jakoukoliv odpovědnost za ztrátu věcí či jejich zcizení jinými osobami s výjimkou těch věcí, které vzal Provozovatel FOKA nebo Pořadatel akce do úschovy v prostorách k tomuto účelu vyhrazených.

19. Návštěvník bere na vědomí, že celý objekt FOKA i s přilehlými plochami je monitorován průmyslovými kamerami.

20. V případě evakuace FOKA je každá osoba v té chvíli pobývající v objektu povinna dodržovat evakuační řád a řídit se pokyny pověřených osob řídících evakuaci.

21. Povinností každé osoby vstupující do objektu je odevzdat předměty nalezené v objektu Provozovateli nebo pořadateli akce.

22. V objektu je zakázáno zapojovat se do jakýchkoliv marketingových a reklamních aktivit, které nejsou povoleny Provozovatelem a pořadatelem akce.

23. V objektu FOKA platí přísný zákaz vhazovat jakékoli předměty na produkční plochu a také házet jakékoli předměty z galérií.